Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Ask och Kocan Jurister AB är en juridisk byrå som verkar i Sverige. Vi tillhandahåller juridiska tjänster för kommuner och kommunala bolag. I vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter med respekt för din integritet.

Nedan beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas när du kontaktar oss, när du besöker vår webbplats, www.aokj.se, eller när du väljer att anlita oss. Vi beskriver också hur vi behandlar uppgifter om enskilda, vars uppgifter vi kan komma att hantera som en följd av de tjänster som vi erbjuder. Vi informerar även om dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

EU:s dataskyddsförordning (dataskyddsförordningen), tillsammans med kompletterande nationella regler, ska tillämpas på all personuppgiftsbehandling. Den som är personuppgiftsansvarig ansvarar för att regelverket följs.

Personuppgiftsansvar

Ask och Kocan Jurister AB, organisationsnummer 556224-6164 och postadress Rönnowsgatan 8c, 252 25 Helsingborg, (nedan kallat bolaget) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för bolagets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Bolaget behandlar personuppgifter bland annat för följande ändamål:

  • För att ha kontakt med klienter, potentiella klienter eller enskilda (till exempel via e-post, telefon eller via kontaktformulär på vår webbsida)
  • För klientadministration
  • För att hantera ärenden och uppdrag som vi åtar oss
  • För att utföra ekonomiska transaktioner (så som fakturahantering i förhållande till klienter och leverantörer)
  • Övrig bolagsadministration
  • Administrering av webbsida och sociala medier

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss när du kontaktar oss via telefon, e-post, kontaktformulär via vår webbsida eller anlitar oss för de tjänster som vi erbjuder.

De personuppgifter som vi samlar in kan avse följande kategorier av personuppgifter; personlig information (så som namn, efternamn, arbetsplats, titel), kontaktuppgifter (så som telefonnummer, adress, kontaktuppgifter i sociala medier) och ekonomisk information (så som faktureringsuppgifter).

Inom ramen för de uppdrag som vi åtar oss, kan vi få information om dig från andra. Så kan vara fallet om du till exempel är motpart till en av våra klienter eller dina uppgifter behövs som en följd av de tjänster som vi tillhandahåller.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål kan avse följande kategorier av personuppgifter: personlig information (så som namn, efternamn, arbetsplats, titel), kontaktuppgifter (så som telefonnummer och adresser) och i vissa fall särskilda kategorier av personuppgifter, så som uppgifter om hälsa, eller annan information om dig, som är nödvändig för att vi ska kunna utföra ett uppdrag.

Vi kan i vissa fall behöva komplettera personuppgifterna genom att vi hämtar information från offentliga register och källor. Vi kan även behöva samla in personuppgifter för att till exempel utföra jävs- och penningtvättskontroll.

Laglig grund för personuppgiftsbehandling

Bolaget får bara behandla personuppgifter om det är lagligt. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker i bolaget är bland annat följande:

Ändamål med behandling

Kontakt med bolaget
Klientadministration
Hantera ärenden och uppdrag
Utföra ekonomiska transaktioner
Övrig bolagsadministration
Besök på webbsida
Publicering på webbsida och sociala medier

Laglig grund

Avtal och i vissa fall intresseavvägning
Avtal
Avtal, rättsliga förpliktelser och i vissa fall intresseavvägning
Avtal
Rättsliga förpliktelser
Intresseavvägning
Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att tillhandahålla de tjänster som bolaget erbjuder och fullgöra sådana förpliktelser som ankommer på ett bolag. Bolaget kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår och radera uppgifter som inte längre behövs.

Hur dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter

Ask och Kocan Jurister AB använder IT-tjänster från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter för vår räkning. Leverantörerna är personuppgiftsbiträden och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Om bolaget vid något tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför på den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som vi utför, om du till exempel inte anser att uppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Klagomål
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Ändringar

Denna information är en del av bolagets integritetspolicy. Bolagets integritetspolicy kan ändras över tid, som en följd av ändrade lagkrav eller förändringar i den personuppgiftsbehandlings som bolaget utför. Vid ändringar kommer även informationen på denna webbplats att uppdateras.

Om du vill veta mer

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka e-post till Elin.Ask@aokj.se eller Magdalena.Kocan@aokj.se

Du kan också ringa oss på telefonnummer 010 – 444 18 20 eller skriva till oss: Ask och Kocan Jurister AB, Rönnowsgatan 8c, 252 25 Helsingborg.

Kontakt
Elin Ask
elin.ask@aokj.se | 010-444 18 28
Magdalena Kocan
magdalena.kocan@aokj.se | 010-444 18 24

Ask och Kocan Jurister AB
Integritetspolicy
Cookiepolicy